Zakres świadczonych usług

Działalność Kancelarii polega na świadczeniu pomocy prawnej zarówno Klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym. Działalność wykonywana jest w ramach wolnego zawodu adwokata, w związku z czym Klient może liczyć na profesjonalizm świadczonej usługi prawnej. W zależności od potrzeb Klienta udzielona pomoc prawna może polegać na udzieleniu porady prawnej, sporządzeniu pisma procesowego bądź pozasądowego, przygotowaniu projektu umowy lub opinii prawnej, doradztwie prawnym w toku negocjacji albo rozmów polubownych, reprezentacji przed sądami, organami władzy publicznej oraz innymi podmiotami. Usługi świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych mogą przybrać postać stałej obsługi prawnej. Kancelaria świadczy usługi prawne na terytorium Rzeczpospolitej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego i miast Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski, Żory, Rybnik, Gliwice, Pszczyna i Cieszyn.

Wynagrodzenie za usługę prawną jest każdorazowo ustalane indywidualnie z Klientem i zależy od: konkretnych okoliczności sprawy, w tym stopnia jej zawiłości, zakresu i formy pomocy prawnej, przewidywanego nakładu czasu pracy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów (np. uzyskanie niezbędnych zaświadczeń, decyzji, dojazdy do siedziby sądu lub organu, itp.). Wynagrodzenie może zostać umówione w formie wynagrodzenia zryczałtowanego, wynagrodzenia za poszczególne czynności bądź poświęcony czas pracy. Kancelaria przewiduje określenie terminów zapłaty wynagrodzenia w sposób dostosowany do możliwości płatniczych Klienta. Wynagrodzenie można zapłacić gotówką w siedzibie Kancelarii bądź przelewem na wskazany Klientowi rachunek bankowy Kancelarii.

Korzystanie z usług profesjonalnego prawnika (adwokata, radcy prawnego) jest kluczowe z wielu powodów:

  • Ekspertyza prawna: Prawnicy posiadają głęboką wiedzę i doświadczenie w dziedzinie prawa, co pozwala im zrozumieć i interpretować skomplikowane przepisy prawne.
  • Rozwiązanie problemów: Prawnik potrafi pomóc w rozwiązaniu różnorodnych kwestii prawnych, od sporów rodzinnych po sprawy biznesowe, zapewniając efektywne strategie działania.
  • Minimalizacja ryzyka: Profesjonalny prawnik pomoże uniknąć potencjalnych pułapek prawnych oraz minimalizować ryzyko popełnienia błędów proceduralnych lub prawnych.
  • Reprezentacja prawna: Prawnicy mogą reprezentować Cię przed sądem lub w negocjacjach, co zwiększa Twoje szanse na osiągnięcie korzystnego wyniku.
  • Porada i doradztwo: Prawnik może dostarczyć Ci niezbędnych informacji i porady prawne, pomagając Ci podjąć najlepsze decyzje zgodnie z obowiązującym prawem.
  • Ochrona interesów: Profesjonalny prawnik będzie bronić Twoich interesów, zapewniając, że Twoje prawa są chronione.
  • Skomplikowane dokumenty: Prawnik pomoże w sporządzaniu, interpretacji i analizie skomplikowanych dokumentów prawnych, takich jak umowy i kontrakty.

Korzystanie z usług prawnika daje pewność, że jesteś właściwie informowany i chroniony w sprawach prawnych. To inwestycja w ochronę Twoich praw i interesów.

Kancelaria udziela pomocy prawnej z wszystkich dziedzin prawa. Przykładowe zestawienie spraw, którymi zajmuje się Kancelaria zostało umieszczone poniżej. Jeśli twoja sprawa nie znajduje się na poniższej liście, to skontaktuj się z nami – odpowiemy wówczas, czy zajęlibyśmy się również Twoją sprawą.

– sprawy z zakresu prawa zobowiązaniowego (np. o zapłatę bądź spełnienie świadczenia niepieniężnego, roszczenia z rękojmi bądź gwarancji, odszkodowanie za szkodę majątkową, zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę, odszkodowanie za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy, ochrona dóbr osobistych, odwołanie darowizny, uznanie czynności prawnej za bezskuteczną)

– sprawy z zakresu prawa rzeczowego (np. rozgraniczenie, zasiedzenie, uwłaszczenie nieruchomości, zniesienie współwłasności, ochrona prawa własności oraz pozostałych praw rzeczowych, roszczenia z tytułu nakładów na rzecz, ustanowienie, zniesienie oraz zasiedzenie służebności gruntowych i służebności przesyłu, ochrona posiadania, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy, sprawy dotyczące odrębnej własności lokali mieszkalnych, spółdzielczych własnościowych oraz lokatorskich praw do lokalu mieszkalnego, szkody górnicze)

– sprawy spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, stwierdzenie nieważności testamentu, zapłata zachowku, sporządzenie wykazu inwentarza, dział spadku

– sprawy związane z postępowaniem egzekucyjnym

– sprawy związane z księgami wieczystymi (np. założenie księgi wieczystej, zmiana wpisu w księdze wieczystej)

– sprawy o upadłość

– rozwód i separacja

– podział majątku wspólnego

– sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej

– ustalenie ojcostwa

– ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

– powierzenie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej

– ustanowienie kontaktów z małoletnimi dziećmi

– alimenty

– zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka

– opieka i kuratela

– ubezwłasnowolnienie

– przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

– sprawy z udziałem nieletnich

– obrona na wszystkich etapach postępowania karnego (przygotowawcze, sądowe, wykonawcze) w sprawach o przestępstwa oraz wykroczenia

– pomoc prawna pokrzywdzonym w toku postępowania karnego

– sprawy z oskarżenia prywatnego

– wyrok łączny

– odroczenie wykonania kary bądź udzielenie przerwy w wykonywaniu kary

– przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbycia pozostałej kary pozbawienia wolności

– udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

– zmiana zakazu prowadzenia pojazdów na środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową

– odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

– zapłata zaległego wynagrodzenia za pracę oraz pozostałych należności ze stosunku pracy

– ustalenie istnienia stosunku pracy

– roszczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę

– mobbing i dyskryminacja pracownika

– wydanie i sprostowanie świadectwa pracy

– roszczenia związane z wypadkiem przy pracy oraz chorobą zawodową

– sprawy o świadczenia emerytalno-rentowe (ustalenie praw, przeliczenie wysokości świadczenia)

– zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek dla bezrobotnych

– deputaty węglowe

– odszkodowanie za wywłaszczenie

– sprawy związane z dokumentami osobistymi, paszportami, prawem jazdy

– sprawy związane z działalnością regulowaną, koncesje, zezwolenia, pozwolenia

– sprawy z zakresu prawa budowlanego

– przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

– rejestrowanie spółek prawa handlowego

– zmiana danych w rejestrze handlowym

– sporządzanie projektów uchwał organów spółek prawa handlowego

– roszczenia o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały

– roszczenia z tytułu odpowiedzialności członków zarządu

– sporządzanie statutów i regulaminów

– sporządzanie projektów umów i wzorców umownych

– sporządzanie opinii prawnych

– dochodzenie należności w elektronicznym postępowaniu upominawczym